Про затвердження Порядку зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа від 07.05.2008422
Документ 422-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.03.2016, підстава - 150-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 травня 2008 р. N 422
Київ
Про затвердження Порядку зберігання наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
вилучених з незаконного обігу
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012
N 150 ( 150-2016-п ) від 02.03.2016 }

Відповідно до частини третьої статті 25 Закону України "Про
наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок зберігання наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу,
що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2008 р. N 422
ПОРЯДОК
зберігання наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу
{ У тексті Порядку слова "органи МВС" в усіх відмінках і
формах числа замінено словами "органи Національної
поліції" у відповідному відмінку і числі згідно з
Постановою КМ N 150 ( 150-2016-п ) від 02.03.2016 }

1. Цей Порядок визначає умови зберігання та процедуру ведення
обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що
включені до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2000 р. N 770 ( 770-2000-п ) (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 19, ст. 789), вилучених з незаконного обігу
органами Національної поліції, СБУ і Держмитслужби (далі -
наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори).
2. Зберігання органами Національної поліції, СБУ і
Держмитслужби наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів здійснюється без надання відповідної ліцензії.
3. Для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів органи Національної поліції, СБУ і Держмитслужби
виділяють приміщення, що відповідають вимогам, установленим МВС
(далі - приміщення).
Дозвіл на використання приміщень непотрібен.
4. Керівник органу Національної поліції, СБУ і Держмитслужби
призначає особу, на яку покладається відповідальність за
зберігання та ведення обліку наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів (далі - відповідальна особа).
5. Про прийняття для зберігання наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів відповідальна особа робить
відповідний запис у журналі обліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів (далі - журнал обліку) за
формою згідно з додатком 1 та видає квитанцію за формою згідно з
додатком 2, яка долучається до матеріалів кримінального
провадження. { Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }
Прийняті для зберігання наркотичні засоби, психотропні
речовини і прекурсори повинні бути упаковані та опечатані. На
кожну упаковку прикріплюється бирка, на якій зазначаються номер
журналу обліку і порядковий номер запису.
Під час прийняття для зберігання наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів відповідальна особа перевіряє
відповідність даних, зазначених у документах про вилучення та
дослідження таких засобів, речовин і прекурсорів, їх фактичному
стану.
6. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, що
не можуть за обсягом зберігатися в одному приміщенні, передаються
на підставі укладеної згідно із законодавством угоди для
зберігання суб'єктові господарювання, який має відповідну
ліцензію. Облік переданих засобів, речовин і прекурсорів ведеться
відповідно до цього Порядку.
7. Приміщення та розміщені у ньому сейфи і металеві шафи, в
яких зберігаються наркотичні засоби, психотропні речовини і
прекурсори, опечатуються відповідальною особою.
8. Вхід до приміщення здійснюється в присутності
відповідальної особи.
9. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори
можуть видаватися на підставі письмового мотивованого запиту
слідчого, прокурора, слідчого судді або суду, які здійснюють
кримінальне провадження, про що відповідальна особа робить
відповідний запис у журналі обліку. { Абзац перший пункту 9 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868 ( 868-2012-п ) від
19.09.2012 }
Видані наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори
зберігаються у сейфі або металевій шафі.
Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів здійснюється органами Національної поліції, СБУ і
Держмитслужби за умови забезпечення їх охорони та схоронності.
Про повернення зазначеними органами наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів відповідальна особа робить
відповідний запис у журналі обліку.
10. Журнал обліку прошнуровується і скріплюється печаткою
органу, його сторінки нумеруються.
Записи в журналі обліку робляться відповідальною особою в
порядку надходження наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів на підставі документів про їх вилучення та
дослідження, в яких зазначаються дата їх надходження для
зберігання, найменування, кількість, номер кримінального
провадження, місце фактичного зберігання, а також відомості про
видачу зазначених засобів, речовин і прекурсорів для цілей,
передбачених законодавством. { Абзац другий пункту 10 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 868 ( 868-2012-п ) від
19.09.2012 }
11. Контроль за зберіганням і обліком наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів здійснюється комісією, до
складу якої входять керівник органу Національної поліції, СБУ і
Держмитслужби, представники підрозділу, відповідального за
діловодство, експертно-криміналістичного підрозділу та підрозділу
з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів.
12. Комісія проводить не рідше одного разу на місяць
перевірку стану та умов зберігання наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів та порядку ведення їх обліку.
За результатами перевірки складається акт, який підписується
членами комісії, передається до підрозділу, відповідального за
діловодство, та зберігається у справі.
13. Під час проведення органами Національної поліції, СБУ і
Держмитслужби планових перевірок підпорядкованих їм органів в
обов'язковому порядку перевіряється стан зберігання та порядок
ведення обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів.
14. У разі неналежного зберігання та ведення обліку
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
проводиться службове розслідування.

Додаток 1
до Порядку
ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
вилучених з незаконного обігу, N ___
----------------------------------------------------------------------------------------------- |Поряд-|Дата |Відомості|Кіль- |Номер |Місце |Дата |Рішення |Відомості|Відмітка|Примітка| |ковий |надход-| про |кість |кримі- |фактич- |пере- |щодо нар-|про |про | | |номер |ження |упаковку |(вага,|нально-|ного |дачі |котичних |видачу |виконан-| | | | | |об'єм)|го |збері- |нарко-|засобів, |нарко- |ня ріше-| | | | | | |провад-|гання, |тичних|психо- |тичних |ння із | | | | | | |ження |прізвище|засо- |тропних |засобів, |зазначе-| | | | | | | |відпові-|бів, |речовин |психотро-|нням | | | | | | | |дальної |психо-|і прекур-|пних |дати | | | | | | | |особи |троп- |сорів. |речовин і| | | | | | | | | |них |Дата його|прекур- | | | | | | | | | |речо- |прийняття|сорів | | | | | | | | | |вин і | | | | | | | | | | | |пре- | | | | | | | | | | | |кур- | | | | | | | | | | | |сорів | | | | | | | | | | | |для | | | | | | | | | | | |вчине-| | | | | | | | | | | |ння | | | | | | | | | | | |слід- | | | | | | | | | | | |чих чи| | | | | | | | | | | |судо- | | | | | | | | | | | |вих | | | | | | | | | | | |дій. | | | | | | | | | | | |Від- | | | | | | | | | | | |мітка | | | | | | | | | | | |про | | | | | | | | | | | |повер-| | | | | | | | | | | |нення | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868
( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }

Додаток 2
до Порядку
КВИТАНЦІЯ
про отримання наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу, N ___
Посада, звання, прізвище, ім'я, та по батькові особи, яка
вилучила наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата вилучення ______________________________________________
Назва вилучених наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Обсяг _______________________________________________________
Відомості про упаковку (печатки, підписи) ___________________
Номер кримінального провадження _____________________________
Номер журналу обліку наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів ____________________________________________
Порядковий номер _________________

_________________ _______________________________ _____________
(посада) (прізвище, ім'я та по батькові) (підпис)
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868
( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }вгору