Документ 2911-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.01.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.02.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про дипломатичну службу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 31, ст.296 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про дипломатичну службу"
( 2728-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 5,
ст. 29; 2003 р., N 4, ст. 30; 2005 р., N 2, ст. 32; 2006 р., N 35,
ст. 301) такі зміни:
1. У преамбулі слова "державних службовців, які перебувають
на дипломатичній службі" замінити словами "працівників
дипломатичної служби України".
2. У частині першій статті 5:
після абзацу другого доповнити трьома новими абзацами такого
змісту:
"захист національних інтересів України, її громадян та
юридичних осіб у сфері міжнародних відносин;
забезпечення єдності зовнішньополітичного курсу держави;
використання переваг міжнародного спілкування для сприяння
внутрішньому розвитку України, зміцненню її національної безпеки
та позицій у світі".
У зв'язку з цим абзаци третій - сімнадцятий вважати
відповідно абзацами шостим - двадцятим;
після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом такого
змісту:
"забезпечення розвитку зв'язків із закордонними українцями та
їх громадськими організаціями, координація заходів, здійснюваних
органами виконавчої влади у цій сфері".
У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцятий вважати
відповідно абзацами дев'ятнадцятим - двадцять першим.
3. Статтю 6 викласти в такій редакції:
"Стаття 6. Система органів дипломатичної служби
Систему органів дипломатичної служби складають: Міністерство
закордонних справ України, представництва Міністерства закордонних
справ України на території України, закордонні дипломатичні
установи України.
Міністерство закордонних справ України є центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує здійснення зовнішньої політики
держави і координацію діяльності органів державної влади у сфері
зовнішніх зносин.
Статус, завдання та функції Міністерства закордонних справ
України визначаються цим Законом, іншими законами України, а також
Положенням про Міністерство закордонних справ України
( 960-2006-п ), яке затверджується Президентом України.
Міністерство закордонних справ України здійснює свої
повноваження безпосередньо та через інші органи дипломатичної
служби.
Представництва Міністерства закордонних справ України на
території України утворюються в регіонах, де є іноземні
консульські установи чи представництва міжнародних організацій.
Статус, завдання та функції представництва Міністерства
закордонних справ України на території України визначаються цим
Законом та Положенням про представництво Міністерства закордонних
справ України на території України ( 1050-2002-п ), яке
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Міністерство закордонних справ України здійснює керівництво
системою органів дипломатичної служби України.
Дипломатичні представництва та консульські установи України
за кордоном є постійно діючими установами України, основним
завданням яких є представництво України в державі перебування та
підтримання офіційних міждержавних відносин, захист інтересів
України, прав та інтересів її громадян і юридичних осіб за
кордоном.
Постійні представництва України при міжнародних організаціях
є постійно діючими установами України за кордоном, основним
завданням яких є представництво України при міжнародних
організаціях, підтримання з такими міжнародними організаціями
офіційних відносин та захист інтересів України за кордоном.
Статус, завдання та функції дипломатичного представництва
України за кордоном, постійного представництва України при
міжнародній організації визначаються цим Законом, Положенням про
дипломатичне представництво України в іншій державі та Положенням
про постійне представництво України при міжнародній організації,
які затверджуються Президентом України.
Статус, завдання та функції консульської установи України за
кордоном визначаються цим Законом та Консульським статутом
( 127/94 ), який затверджується Президентом України.
У системі органів дипломатичної служби України можуть
утворюватися спеціальні місії, а також делегації на сесії
міжнародних організацій, статус, завдання та функції яких залежно
від рівня місії визначаються Президентом України або Міністром
закордонних справ України.
Спеціальні місії є тимчасовими місіями, що за своїм
характером представляють Україну і направляються Україною до іншої
держави за її згодою для розгляду з цією державою певних питань
або для виконання щодо неї певного завдання.
Безпосереднє керівництво орган